Pages Menu
Categories Menu

Döntés-előkészítő tanulmányok

Print Friendly

BE portf1 - 19 
201420-as időszakra vonatkozó Komplex Kerékpáros Program kidolgozása

A Nemzeti Közlekedési Stratégia és az annak keretében készülő Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv koncepcionális és stratégiai szinten tartalmazza a rövid és középtávon elérendő célokat. Ahhoz, hogy a 2014–2020 EU pénzügyi ciklus forrásainak lehívása minél előbb megkezdődjön, illetve a források felhasználása hatékonyan történjen meg, szükséges az adott időszakra a stratégiai célokból kiindulva egy fejlesztési program kidolgozása. A program – mely civil és szakmai szervezetek bevonásával, külföldi példák figyelembe vételével készül – konkrét célrendszert, tevékenységeket, intézkedéseket, indikátorokat, finanszírozási forrásokat határoz meg.

A Komplex Kerékpáros Programról készült összefoglaló kiadvány magyar és angol nyelvű verziója letölthető.

A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató készítése

A 2014–2020-as időszakban a kerékpáros fejlesztésekre különböző operatív programok különböző prioritásai adnak majd lehetőséget. A források hatékony felhasználásához elengedhetetlen, hogy a kidolgozandó stratégia és fejlesztési program céljainak alapul vételével olyan útmutató készüljön, amely segítséget nyújt a pályázati követelményrendszer és a pályázati kiírások készítése során. Ezáltal minden kapcsolódó pályázati kiírásban, párhuzamosságok nélkül megjelennek a kerékpáros szempontok. Az érintett területek: turisztika, terület- és településfejlesztés, közlekedés, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, energetika, emberi erőforrás-fejlesztés.

Várható befejezés: 2014. március vége

Hosszú távon működőképes kerékpárforgalmi létesítmény üzemeltetési és fenntartási rendszerének kidolgozása

Amíg a hazai kerékpáros úthálózat hossza és a kerékpárosok száma dinamikusan növekszik – és remélhetőleg a jövőben is növekedni fog –, a létesítmények fenntartására és üzemeltetésére nem áll rendelkezésre megfelelő forrás és követelményrendszer. Ezért a hálózati elemek állapota folyamatosan romlik, jelentős értékvesztés következik be. A tanulmány keretében szükséges egy hosszú távon működőképes, pénzügyileg fenntartható rendszer kidolgozása. A rendszer tartalmazni fogja a nemzetközi, országos, regionális és helyi jelentőségű kerékpáros létesítmények esetében a kezelők lehetséges körét, a szükséges jogi, finanszírozási, szabályozási kérdéseket, valamint a létesítményekre vonatkozó kezelési és üzemeltetési szabályzatot.

 

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Jelenleg a kerékpározáshoz kapcsolódó feladatokat több intézmény, különböző mélységben, sok esetben egymástól függetlenül látja el. Annak érdekében, hogy a 2014–2020-as időszakban rendelkezésre álló források felhasználása hatékonyan történjen, valamint a kitűzött célok teljes körűen teljesüljenek, szükséges egy kerékpáros központi koordinációs szervezet létrehozása, mely különböző mélységben a kerékpározás teljes spektrumát lefedi (infrastruktúrafejlesztés, üzemeltetés-fenntartás, közlekedésbiztonság, turisztika, marketing, intermodalitás, kapcsolódó szolgáltatások, térinformatikai alapú nyilvántartó rendszer, számozás, táblázás, stb.).

Várható befejezés: 2014. március vége


További tervezett tanulmányok

Kerékpáros úthálózat tájékoztatási és nyilvántartási számozási rendszerének kialakítása

Célja a jelenleg inhomogén tájékoztató, információs, orientációs táblarendszer szabványainak kidolgozása. Az NKS és az OKKHT a kérdést csak koncepcionális szinten kezeli, a meghatározott célrendszer figyelembe vételével részletes rendszert kell kidolgozni a nemzetközi, országos, regionális és térségi hálózati elemekre. Szükséges a fontosabb turisztikai útvonalak esetében egy információs célú számozási rendszer kidolgozása, amely számozási rendszer a kerékpárutak nyilvántartását/beazonosítását is segíti a KENYI rendszerében. Figyelembe kell venni a Bejárható Magyarország Programban meghatározott kereteket.

Kerékpárforgalmi és baleseti adatbázis létrehozásához és fenntartásához szükséges keretrendszer (módszertan, finanszírozás, szervezet) kialakításáról tanulmány készítése

A jelenlegi nyilvántartási rendszer (KENYI) nem tartalmaz olyan adatokat, melyek alkalmasak lehetnek a fejlesztések hatására bekövetkező forgalmi változások nyomon követésére, vizsgálatára. Jelenleg a kerékpárforgalmi létesítményeken – két kivételtől eltekintve – nincs sem rendszeres, sem alkalomszerű forgalomszámlálás. A közlekedési vagy turisztikai célú kerékpározással kapcsolatban nem állnak rendelkezésre mérőszámok, a pályázati kiírások által megkövetelt adatok becslésen alapulnak, rendkívül pontatlanok. A baleseti statisztikák sem pontosak, a jelenleg használt adatlap hibás, a kerékpáros balesetek vizsgálatára nem áll rendelkezésre megfelelő adatbázis. A tanulmány keretében meg kell határozni a forgalmi és baleseti adatbázisok létrehozásához és hosszú távú fenntartásához (ez elsősorban rendszeres forgalmi adatfelvételre vonatkozik) szükséges műszaki, jogi, szabályozási, finanszírozás kérdéseket. Meg kell határozni a létrehozandó adatbázisnak az egyéb adatbázisokhoz való kapcsolódását is.

Szakmai módszertan összeállítása a kerékpáros projektek kommunikációs tevékenységéről, nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazásáról

A 2007–2013 időszak fejlesztéseinek vizsgálata megállapította, hogy a promócióra és szemléletformálásra fordított források felhasználása nem volt hatékony. A helyi kampányok nem vették figyelembe az országos kampányokat, sok esetben párhuzamos kampányok zajlottak. A 2014–2020-as időszakra szükséges a potenciális kedvezményezettek számára egy módszertan összeállítása, mely segítségével az önkormányzatok, Nemzeti Parkok, VIZIG-ek, egyesületek a helyi jellegzetességeket figyelembe, de az országos kampányokhoz, célrendszerhez illeszkedve tudják kialakítani saját kampányukat. A tanulmánynak költségtervet, indikatív költségeket, tervezési segédletet is tartalmaznia kell. Szükséges továbbá a külföldi sikerrel alkalmazott kampányelemek összegyűjtése és adaptálása.

 A tanulmányokat ismertető előadás itt  tölthető le.